Oferta terapeutyczna

Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu

istnieje od 1993 i jest kontynuacją społeczności terapeutycznej założonej w Patoce w 1987 roku. Od samego początku do dzisiaj trzon zespołu terapeutycznego tworzą uczniowie i spadkobiercy filozofii oraz sposobu pracy Marka Kotańskiego; dziś certyfikowani specjaliści terapii uzależnień. Zespół uzupełniają doświadczeni profesjonaliści z dziedziny psychiatrii, psychologii klinicznej i innych nauk społecznych, zapewniający specjalistyczną pomoc narkomanom i osobom z innymi uzależnieniami.

Doświadczenie

W codziennej pracy korzystamy z bogatych doświadczeń Stowarzyszenia Monar w leczeniu narkomanii i innych uzależnień. Program oparty jest na zasadach i tradycjach, które w Polsce pomagają w zdrowieniu z uzależnienia od 40 lat. Normą i celem społeczności terapeutycznej, która jest główną metodą pracy w Dębowcu jest akceptacja i kierowanie się zasadami wspólnoty domu: abstynencja, rezygnacja z agresji, zasada prawdomówności, uczciwości, otwartości i załatwiania spraw na bieżąco oraz aktywnej pracy nad własnymi problemami, a przede wszystkim pomagania innym w leczeniu w myśl filozofii Marka „Daj Siebie Innym”

Filozofia Daytopu

Bliska jest nam również filozofia Daytopu. Jako placówka lecznicza zachowujemy charakter apolityczny i awyznaniowy. Koncepcyjnie pracujemy w nurcie poznawczo behawioralnym, a pracę naszej społeczności terapeutycznej uzupełniamy psychoterapią indywidualną. W dużej mierze terapia polega na usamodzielnianiu się i uczeniu się odpowiedzialności poprzez ergoterapię oraz różne formy artterapii oraz terapii zajęciowej. Na różnych etapach leczenia prowadzimy inne formy terapii grupowej od warsztatów edukacyjnych w początkowej fazie przez formy edukacyjno-terapeutyczne do warsztatowych form psychoterapeutycznych. Leczenie narkomanii i innych uzależnień podzielone jest na wzór etapów rozwojowych na 3 etapy:

Program terapii

Program terapii zaplanowany jest na 12 miesięcy – indywidualnie istnieją możliwości nieznacznego skrócenia bądź wydłużenia czasu terapii. Bezpośrednio po zakończeniu leczenia absolwenci ośrodka mają możliwość skorzystania z pomocy socjalnej jak i postrehabilitacyjnej. Program kierowany jest do osób obojga płci ze zdiagnozowanym uzależnieniem od środków psychoaktywnych, które ukończyły 18 lat. Ośrodek ma charakter stacjonarny i funkcjonuje całodobowo. 

Wyznajemy pogląd, że leczenie uzależnień powinno być dobrowolne ale przyjmujemy również osoby kierowane na terapię uzależnienia przez Sąd w myśl, że na początek każda motywacja do zmiany jest dobra.